• Gratis verzending vanaf € 29,-
  • Voor 15:30 besteld? Zelfde dag verzonden!
  • 100% Tevredenheidsgarantie
  • Veilig betalen met je eigen bank

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van hardlopenwinkel.nl en de hardlopenwinkel en sportarmband.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van hardlopenwinkel.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. hardlopenwinkel.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door hardlopenwinkel.nl erkend.
1.4 hardlopenwinkel.nl garandeert u dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.5 Voor hardlopenwinkel.nl kan ook Hardlopenwinkel gelezen worden. Beiden zijn van hetzelfde bedrijf. 

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal hardlopenwinkel.nl bestellingen zo snel mogelijk verzenden en dat is vaak al dezelfde dag mits voor het genoemde tijdstip besteld. Hardlopenwinkel is wel afhankelijk van haar leveranciers en DHL parcel of Post.nl en zal tenminste binnen dertig dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van hardlopenwinkel.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door hardlopenwinkel.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan hardlopenwinkel.nl heeft teruggezonden nadat schriftelijk melding is gemaakt aan hardlopenwinkel.nl, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij hardlopenwinkel.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt hardlopenwinkel.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
·    diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
·    goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
·    goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
·    voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
4.3 Betreffende de sportarmbanden:
4.3.1 Betreffende de sportarmbanden - gebruik: Een sportarmband dient met beleid gebruikt te worden. Trek de sportarmband met beleid strak en zeker niet te strak. De normale stoffen sportarmbanden zijn sterker dan de luxere neopreen sportarmbanden. Neopreen is een elastisch product wat veel comfort geeft maar wel kan scheuren. De praktijk leert dat een sportarmband helemaal niet zo strak hoeft te zitten als de meeste gebruikers denken.
Net als bij horlogebanden is de ene sportarmband sterker dan de andere. Net zoals een horlogeband van Nylon steviger is dan een horlogeband dan van rubber is deze normale sportarmband uit de webshop van stof steviger dan de sportarmband van neopreen. Sportarmbanden zijn echter gevoeliger voor breken/scheuren dan een horlogeband. Het voordeel van de fijne zachte stoffen is namelijk dat ze comfortabeler zijn dan rubber maar een nadeel is dat het minder stevig is. Het aantrekken en vastzetten van de sportarmband moet dan ook met beleid gedaan worden om het beschadigen/ doorscheuren van de band op de stof te voorkomen.
De normale stoffen sportarmband is dikker/ stugger dan een neopreen sportarmband en kan daardoor meer trekkracht opnemen dan de luxere neopreen sportarmband. Alle sportarmbanden dienen echter met beleid omgedaan te worden en het aantrekken van de band moet, vooral dus bij de neopreen sportarmband, met meer beleid worden gedaan. Controleer voor ieder gebruik de naden en stiksels voor beschadigingen en scheurtjes om een optimaal gebruik te garanderen. Neem contact op voor vragen hierover.
4.3.2 Betreffende de sportarmbanden - waterdichtheid: Een sportarmband is niet waterdicht. Door regen en/ of transpireren kan er vocht op en in de telefoon komen. Dit kan schade daaraan veroorzaken welke niet verzekerd is. Een telefoon in de armband plaatsen die te groot is voor de armband kan de armband doen scheuren waardoor de telefoon kan vallen en beschadigen. Bij zelfs de kleinste twijfel dient u contact op te nemen met ons om eventueel een ander exemplaar te ontvangen. Vergoeding van schade en andere vervolgschade is ten alle tijde uitgesloten.
4.4 Betreffende de hoofdtelefoon - Met een hoofdtelefoon hoort men het verkeer minder goed, wij adviseren deze niet te dragen in het verkeer.
4.4 Betreffende de compressiekousen - Compressiekousen vervangen geen medisch advies van een arts en wij adviseren bij pijn en of klachten altijd naar een arts te gaan.
4.5 Betreffende de reflectie producten - Met een reflectieproduct kan een andere verkeersdeelnemer de persoon met het reflectieproduct nog steeds over het hoofd zien waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Wij adviseren deze alleen in voetgangers gebieden te dragen in het verkeer en niet op fietspaden, autowegen of andere plaatsen waar zich auto's, brommers en/ of fietsers bevinden.
4.5 Betreffende de sportvoeding - Voor het gebruik van sportvoeding zoals gels, repen en energiedrank moet men zich laten informeren door een sportvoedings deskundige over het juiste gebruik. Tevens adviseren we vooraf met een arts te overleggen of het in uw specifieke situatie aan te raden is deze producten te gebruiken.
4.6 Betreffende alle producten - Sporten met de producten uit de winkel verminderd niet de noodzaak om met uw arts te bespreken of sporten in uw specifieke situatie verstandig is. Wij adviseren altijd een arts te raadplegen voordat u gaat sporten.

5. Gegevensbeheer
5.1 Uw gegevens zijn bij hardlopenwinkel.nl in goede handen en er wordt zorgvuldig mee omgegaan.

6. Garantie
6.1 hardlopenwinkel.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van hardlopenwinkel.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 6 maanden. hardlopenwinkel.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan hardlopenwinkel.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan hardlopenwinkel.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan hardlopenwinkel.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door hardlopenwinkel.nl gegrond worden bevonden, zal hardlopenwinkel.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van hardlopenwinkel.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van hardlopenwinkel.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 hardlopenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens hardlopenwinkel.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van hardlopenwinkel.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt hardlopenwinkel.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden hardlopenwinkel.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van hardlopenwinkel.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 hardlopenwinkel.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen hardlopenwinkel.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door hardlopenwinkel.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 hardlopenwinkel.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van hardlopenwinkel.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 hardlopenwinkel.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van hardlopenwinkel.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 hardlopenwinkel.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is hardlopenwinkel.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien hardlopenwinkel.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 hardlopenwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
11.2 Het gebruik van een sportarmband is altijd voor eigen risico. Het vallen van de telefoon is voor risico van de koper. Men dient voor gebruik altijd de deugdelijkheid van de sportarmband te controleren en bij twijfel contact op te nemen met deze webshop.
11.3 Het gebruik van de armband bij wedstrijden wordt afgeraden omdat stoten, stelen en hectiek de veiligheid van de telefoon niet garanderen. Hiervoor is de sportarmband dan ook niet geschikt.


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door hardlopenwinkel.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij hardlopenwinkel.nl zolang de afnemer de vorderingen van hardlopenwinkel.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van hardlopenwinkel.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door hardlopenwinkel.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan hardlopenwinkel.nl of een door hardlopenwinkel.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin hardlopenwinkel.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht hardlopenwinkel.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan hardlopenwinkel.nl.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.